หลักสูตรของเรา

center


เตรียมอนุบาล

อายุไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์
(นับวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ที่จะเข้าเรียน)


LEARN MORE

center

อนุบาล 1-3 หลักสูตร English Program

อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์
(นับวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ที่จะเข้าเรียน)


LEARN MORE

center

ประถมศึกษาฯ 1-6 หลักสูตร English Program

อายุไม่น้อยกว่า 6 ปีบริบูรณ์
(นับวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ที่จะเข้าเรียน)


LEARN MORE

center