ประถมศึกษาฯ 1-6 หลักสูตร English Program  • Group Instruction
  • การสอนแบบจัดกลุ่มตามความต้องการที่คล้ายคลึงกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
  • Project Based Learning
  • การเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ทำการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ รู้จักการวางแผนการทำงาน ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง และการประเมินตนเอง
  • STEAM
  • การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

...

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา


1. English, Math, Science, Health สอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเพื่อความเข้าใจพื้นฐานวิชาหลักที่ถูกต้อง
2. Phonics วิชาออกเสียง พื้นฐานวิชาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
3. เทคนิคการสอนแบบ Active Learning, Total Physical Response, Talk4Writing และ Project Based Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ
4. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ STEM และ Learning A-Z
5. จัดการเรียนผ่านสื่อกิจกรรม การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)
6. กิจกรรมนันทนาการ: ว่ายน้ำ, พละศึกษา, สนามฟุตซอลหญ้าเทียม ที่มีความปลอดภัยสูงต่อแรงกระแทก
7. กิจกรรมดนตรี, นาฏศิลป์, วิทยาศาสตร์, ภาษาจีน
8. ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องทดลองวิทยาศาสตร์

โดยใน 1 ห้องจะมี ครูต่างชาติ และ ครูไทย คอยดูแลนักเรียน


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...