ประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตร EP.

อายุไม่น้อยกว่า 6 ปีบริบูรณ์ (นับวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ที่จะเข้าเรียน)

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตร EP.

1. ครูต่างชาติ-ครูไทย
2. นักเรียนจำนวนไม่เกิน 25 คน/ ห้อง
3. English, Math, Science, Health สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อความเข้าใจพื้นฐานวิชาหลักที่ถูกต้อง
4. Phonics วิชาการออกเสียง พื้นฐานวิชาการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
5. เทคนิคการสอนแบบ Active Learning, TPR., Talk4Writing, Project Based Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ
6. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ STEM, Learning A-Z
7. จัดการเรียนผ่านสื่อกิจกรรม การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)
8. กิจกรรมนันทนาการ: ว่ายน้ำ, พละศึกษา, สนามฟุตซอลหญ้าเทียม (พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์/ PU.) ที่มีความปลอดภัยสูงต่อแรงกระแทก
9. กิจกรรมภาษาจีน
10. ห้องคอมพิวเตอร์และห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ท่านสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือส่งข้อมูลเพื่อสมัครเข้าเรียนได้ที่ช่องทาง LINE: @sitapatrschool เมนู "สนใจเข้าเรียน", Facebook: @Sitapatr School ได้เลยค่ะ


ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน:

- ส่งข้อมูลผ่านช่องทาง LINE: @sitapatrschool เมนู "สนใจเข้าเรียน", Facebook: @Sitapatr School หรือ

- นัดหมายเพื่อประเมินความรู้ก่อนเข้าเรียนได้ที่ 075-324-444, 088-758-1335

เอกสารประกอบการสมัคร:

- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (หากอายุครบ 7 ปี และทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว)

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

- รูปถ่ายครอบครัวที่มีนักเรียนและผู้ปกครอง