โรงเรียนสิทธาภัทร์ เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตร English Program ตามลำดับ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการประยุกต์ความรู้ (Active Learning)aให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ (Learning by Doing) ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ด้วยทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นaรวมถึงให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคนaกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองaเพราะเราเชื่อว่านักเรียนมีความหลากหลายและพวกเขาสามารถเติบโตด้วยแนวทางที่เหมาะสม

           นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ ค้นคว้า สำรวจและสร้างมุมมองหลายมิติ เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และมีความเข้าใจในมุมมองเรื่องต่างๆ อย่างเปิดกว้าง มีความเข้าใจทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้คน ผ่านการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และการเรียนภาษาต่างๆ ซึ่งทักษะนี้ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในชีวิตจริง