โรงเรียนสิทธาภัทร์ เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตร English Program ตามลำดับ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการประยุกต์ความรู้ (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ (Learning by Doing) ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ด้วยทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น รวมถึง ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน.กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง.เพราะเราเชื่อว่านักเรียนมีความหลากหลายและพวกเขาสามารถเติบโตด้วยแนวทางที่เหมาะสม

นอกจากนี้aหลักสูตรยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้aค้นคว้าaสำรวจและสร้างมุมมองหลายมิติaเพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และมีความเข้าใจในมุมมองเรื่องต่างๆaอย่างเปิดกว้างaมีความเข้าใจทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้คนaผ่านการศึกษาวัฒนธรรมaภูมิปัญญาaประวัติศาสตร์aและการเรียนภาษาต่างๆaซึ่งทักษะนี้ เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในชีวิตจริง