เตรียมอนุบาล

อายุไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์ (นับวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ที่จะเข้าเรียน)

เตรียมอนุบาล

1. รับนักเรียนเกณฑ์อายุ 2 ปีเต็ม วันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ที่จะเข้าเรียน
2. ครูประจำชั้น 1+ครูผู้ช่วย 2 คน
3. จัดการเรียนแบบกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย Small Group ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรม
4. เรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านสื่อกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ (Active Learning)
5. เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)
6. เตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นอนุบาลอย่างมีคุณภาพ
7. ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ, วิชา Phonics การออกเสียงที่ถูกต้อง พื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
8. กิจกรรมนาฏศิลป์และภาษาจีน กิจกรรมนันทนาการ: ว่ายน้ำ, พละศึกษา, สนามฟุตซอลหญ้าเทียม (พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์/ PU.) ที่มีความปลอดภัยสูงต่อแรงกระแทก

ท่านสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือส่งข้อมูลเพื่อสมัครเข้าเรียนได้ที่ช่องทาง LINE: @sitapatrschool เมนู "สนใจเข้าเรียน", Facebook: @Sitapatr School ได้เลยค่ะ


ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน:

- ส่งข้อมูลผ่านช่องทาง LINE: @sitapatrschool เมนู "สนใจเข้าเรียน", Facebook: @Sitapatr School หรือ

- นัดหมายเพื่อประเมินความรู้ก่อนเข้าเรียนได้ที่ 075-324-444, 088-758-1335

เอกสารประกอบการสมัคร:

- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง

- รูปถ่ายครอบครัวที่มีนักเรียนและผู้ปกครอง