เตรียมอนุบาล
  • Active Learning
  • เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
  • Project Approach
  • การเรียนรู้แบบโครงการ​ เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจ โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่​ ตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบ ด้วยการวางแผน สืบค้น คิดวิเคราะห์
  • Phonics
  • วิชาการออกเสียง เรียนรู้เสียงของพยัญชนะผ่านเพลง กิจกรรมหรือเกม        รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...