อนุบาล 1-3 หลักสูตร English Program
  • Active Learning
  • กิจกรรมที่ออกแบบให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
  • Learning by Doing
  • การเรียนรู้จาการลงมือปฏิบัติ
  • STEAM
  • กิจกรรมแบบบูรณาการความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และ คณิตศาสตร์


        รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก...