อนุบาล 1-3 หลักสูตร English Program

อายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ (นับวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ที่จะเข้าเรียน)

อนุบาล 1-3 หลักสูตร English Program

1. รับนักเรียนเกณฑ์อายนับวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี พ.ศ. ที่จะเข้าเรียน : ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปี
2. ครูต่างชาติ-ครูไทย, ครูผู้ช่วย
3. จัดการเรียนแบบกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย Small Group ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรม
4. จัดการเรียนผ่านสื่อกิจกรรมการ เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)
5. เรียนรู้การออกเสียง (Phonics) พื้นฐานที่ถูกต้องของ 4 ทักษะในภาษาอังกฤษ
6. กิจกรรมนันทนาการ: ว่ายน้ำ, พละศึกษา, สนามฟุตซอลหญ้าเทียม (พื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์/ PU.) ที่มีความปลอดภัยสูงต่อแรงกระแทก
7. กิจกรรมดนตรี, นาฏศิลป์, วิทยาศาสตร์, ภาษาจีน
8. Small groups: STEAM, Active Learning, Reading A-Z

ท่านสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือส่งข้อมูลเพื่อสมัครเข้าเรียนได้ที่ช่องทาง LINE: @sitapatrschool เมนู "สนใจเข้าเรียน", Facebook: @Sitapatr School ได้เลยค่ะ


ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน:

- ส่งข้อมูลผ่านช่องทาง LINE: @sitapatrschool เมนู "สนใจเข้าเรียน", Facebook: @Sitapatr School หรือ
- นัดหมายเพื่อประเมินความรู้ก่อนเข้าเรียนได้ที่ 075-324-444, 088-758-1335

เอกสารประกอบการสมัคร:

- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
- รูปถ่ายครอบครัวที่มีนักเรียนและผู้ปกครอง